Location  ::  united states :: minnesota :: crane lake

2005-08-18.portrait.nelsons_resort.swedish_smorgasbord.snyder_family-ester.crane_lake.mn.us.jpg

Location  ::  united states :: minnesota :: crane lake